Home / AKTUALITY / Aktívny alebo neaktívny člen?

Aktívny alebo neaktívny člen?

Vo všeobecnosti Dobrovoľné hasičské zbory dlhodobo trápi otázka: Ako postupovať,
keď podľa prihlásených členov máme výrazne širšiu členskú základňu než reálny počet
platiacich a aktívnych členov?
Pozri sa bližšie na členstvo v DPO SR.
Podľa Stanov DPO SR a ich poslednej aktualizácie, schválených Ministerstvom vnútra
SR nájdeme v Hlave II. práve ustanovenia týkajúce sa členstva v DPO SR.
Podľa uvedeného, členom DPO SR, (presnejšie členom DHZ- základnej organizácie
DPO) sa môže stať v prípade fyzických osôb tá fyzická osoba, ktorá dovŕšila vek 15 rokov.
Základným predpokladom je, aby táto osoba požiadala o vznik členstva v DPO SR príslušný
DHZ, v ktorom má záujem pôsobiť. V zmysle stanov, prijatie člena by mal odsúhlasiť výbor
DHZ a informovať o tom členskú základňu na (výročnej) členskej schôdzi.
Tu sa dostávame k prvému kameňu úrazu. Nakoľko ide o rozširovanie členskej
základne, bolo by nanajvýš vhodné, ak by toto právo prijímať medzi seba nového člena
patrilo členskej základni na členskej schôdzi. Výbor DHZ sa vo svojej podstate považuje
za výkonný orgán, ktorý má vykonávať riadenie DHZ vo vzťahu k členskej základni
a navonok v rozsahu pridelených úloh, a teda nemalo by byť úlohou výboru zloženie členskej
základne akokoľvek pozmeňovať, to by mala mať právo len členská základňa vo vzťahu sama
k sebe.
Skôr než sa pozrieme priamo na problematiku aktívnosti členov, priblížme si spôsoby
zániku členstva v DPO SR.
Členstvo môže fyzickej osobe- členovi DPO SR zaniknúť jeho vystúpením z DPO SR,
ktoré člen písomné oznámi DHZ, v ktorom je registrovaný, resp. úmrtím tejto fyzickej osoby
alebo zánikom DPO SR. Okrem toho môže členstvo fyzickej osoby zaniknúť jeho vylúčením
alebo vyškrtnutím z dôvodu nečinnosti.
Vylúčenie člena je možné podľa Stanov DPO SR možné, ak člen opätovne, napriek
upozorneniam, porušuje členské povinnosti, zneužije znak alebo názov DPO SR,
alebo poškodí dobré meno DPO SR, alebo bol právoplatné odsúdený za úmyselný trestný čin,
resp. právoplatne odsúdený za trestný čin trestom, ktorého výkon nebol podmienečne
odložený.
Vyškrtnutie člena je možné len v jedinom možnom prípade, a to v prípade jeho
neaktívnosti, ale to len tým spôsobom, že návrh na takéto vyškrtnutie dá výbor DHZ,
a rozhoduje o ňom členská schôdza DHZ.
Tým sa dostávame k problematike, čo s neaktívnymi členmi DHZ.
Ako som už načrtol, možnosťou ako ďalej nespravovať takýchto členov je ich
vyškrtnutie. Asi by nebolo šťastným riešením, keby sa k tomuto problémy pristupovalo hurá
systémom. Žiaľ, otázkou vyškrtnutia neaktívneho člena sa Stanovy DPO SR ďalej
nezaoberajú. Logickou úvahou treba však brať na zreteľ túto možnosť v prípadoch, kedy je
táto neaktívnosť kontinuálne dlhodobá. Nebolo by vhodné a vytváralo by to zbytočné
administratívne zaťaženie, keby sa neaktívni členovia vyškrtávali hneď, napríklad po roku
neaktívnosti. Predsa v živote každého človeka môžu prísť rôzne životné, či pracovné situácie,
kedy sa daný člen skutočne nemôže aktívne podieľať na živote DHZ. Preto by bolo potrebné,
keby stanovami bolo toto vyškrtnutie bližšie vysvetlené. De lege ferenda by som preto
odporúčal zahrnúť do Stanov ustanovenie v znení: Vyškrtnúť je možné toho neaktívneho
člena, ktorý podmienku aktivity nesplnil 5 po sebe nasledujúcich kalendárnych rokov.
Stanovenie takéhoto časového horizontu vytvára predpoklad evidentného nezáujmu daného
človeka ďalej nebyť členom DPO SR.
Status neaktívnosti člena je veľmi dôležitým faktorom aj pri posudzovaní
uznášaniaschopnosti výročnej členskej schôdze DHZ, keďže takáto schôdza sa v zmysle
Rokovacieho poriadku DPO SR považuje za uznášaniaschopnú, ak je prítomná nadpolovičná
väčšina aktívnych členov.

Kto je to však aktívny člen a kedy možno člena považovať za aktívneho?
Definíciu aktívneho člena v podstate nachádzame v Rokovacom poriadku DPO SR.
Žiaľ, znova zrejme nedôslednosťou, Rokovací poriadok pojem aktívny člen nepozná,
ale rozlišuje členov činných, prispievajúcich a zaslúžilých. Per analogiam, z definície
činného člena je jasné, že sa tým myslí aktívny člen. V stručnosti by však aktívneho člena
mohli charakterizovať 3 základné skutočnosti:
1. Prejaví vôľu byť naďalej členom DPO SR (resp. DHZ).
2. Zaplatí členský príspevok na príslušný kalendárny rok.
3. Aktívne sa podieľa na práci v DPO SR (resp. DHZ) podľa svojich schopností
a možností.
Pozrime sa na tieto body bližšie v opačnom poradí. Pokiaľ ide o otázku práce v DPO
SR (DHZ) (bod 3), je nutné podotknúť, že ide o veľmi špecifickú situáciu. Aktívnu prácu
každého člena by bolo potrebné posudzovať samostatne. No ako som už vyššie spomínal,
niekedy je ťažko o danom členovi súdiť, či skutočne sa venoval práci v DHZ v rozsahu,
v ktorom mohol. Každý človek má svoje rôzne povinnosti, ktoré ho môžu limitovať v práci
pre DPO SR nelimitovaným spôsobom. Niekedy môže byť fakt u danej osoby vôľa venovať
maximum tejto činnosti, len okolnosti to môžu zariadiť inak. Preto na posudzovanie
aktívnosti by sa nemalo prihliadať na samotnú prácu, resp. množstvo práce, ktoré vykonal.
Na posudzovanie tohto bodu by malo úplne stačiť, ak je evidentné, že daný člen so zvyškom
členov aktívne komunikuje najrôznejšími formami a naďalej sa aktívne zaujíma o dianie
v DPO SR (DHZ) a nie len v rovine všeobecného prehľadu, pričom v intenzívnejšej činnosti
mu bránia objektívne akceptovateľné okolnosti. Inou otázkou je samozrejme situácia,
kedy člen Výboru DHZ neplní svoje úlohy, ktoré mu boli zverené.
Pri otázke členského príspevku (bod 2) je zdôraznené Stanovami DPO SR, že tento
musí člen vyrovnať do 31. marca príslušného kalendárneho roka. S tým súvisí aj posledný
bod, nakoľko už aj samotné zaplatenie členského príspevku sa dá chápať ako prejav vôle byť
členom DPO SR v príslušnom kalendárnom roku.
Vôľová zložka byť členom DPO SR (DHZ) (bod 1) má najzásadnejší význam
v posudzovaní aktívnosti člena. Za aktívneho člena je možné považovať len takého člena,
ktorý prejaví záujem v DPO SR (DHZ) naďalej pokračovať. Jedným z takýchto prejavov vôle
by malo byť aj samotné dostavenie sa na výročnú členskú schôdzu daného člena. Ak sa teda
daný člen nedostaví na výročnú členskú schôdzu bez ospravedlnenia, nemožno daného člena
v tejto situácii považovať za aktívneho. V danej situácii ide o dobrovoľnícku činnosť,
o skutočnosť, ku ktorej sa daná osoba sama prihlasuje, že chce v prospech danej organizácie
priniesť svoj (peňažný, časový, rozumový, pracovný, či iný) vklad, a tak napomôcť k jej
fungovaniu a napĺňaniu jej cieľov. Preto už len samotným členstvom z predchádzajúceho roka
nemožno prezumovať prejav vôle, že daný človek chce naďalej pokračovať v činnosti v danej
organizácii v príslušnom kalendárnom roku.
Ak sa teda daný člen bez ospravedlnenia nedostaví na výročnú členskú schôdzu, tohto
člena napriek jeho aktívnosti v predchádzajúcom kalendárnom roku nemožno v príslušnom
kalendárnom roku považovať za aktívneho. Tento prejav vôle, či skôr neprejav, treba chápať
ako vyjadrenie neochoty ďalej pokračovať v aktívnej činnosti v organizácii.
Čím daný člen „získava“ status neaktívneho člena. Naopak, ak sa člen ospravedlní a prejaví
vôľu naďalej pokračovať a uhradiť aj svoj členský príspevok v lehote stanovenej Stanovami
DPO SR, je možné ho pokladať za aktívneho.
Rozlišovanie aktívnosti a neaktívnosti ma teda zásadný význam pri hodnotení
uznášaniaschopnosti VČS DHZ. Práve preto je v Rokovacom poriadku DPO SR použitý
pojem aktívny člen. Je to snaha vyhnúť sa obštrukciám v prípade napríklad určitých nezhôd
v organizácii, kedy by mohla byť ohrozená uznášaniaschopnosť VČS úmyselnou
neprítomnosťou niektorých členov. Ako som už teda podotkol, keďže pojem aktívneho člena
nie je nikde presne definovaný a Rokovací poriadok používa pojem iba činný člen, vzhľadom
na fakt, že tak Stanovy DPO SR ako aj Rokovací poriadok operujú s pojmom aktívny člen ako
s terminus technicus, bolo by nanajvýš vhodné, keby došlo k novelizácii aj v tejto oblasti
a de lege ferenda zadefinovať aktívneho člena: Aktívny člen je člen, ktorý prejaví vôľu byť
členom DPO SR v príslušnom kalendárnom roku, a tiež vôľu aktívne podľa svojich schopností
a možností sa podieľať na práci v DPO SR a zároveň zaplatí členský príspevok do 31. marca
príslušného kalendárneho roka.
K aktívnosti a plateniu členského ešte jedna poznámka. K tvoreniu obštrukcií by
mohlo dôjsť aj spôsobom, že by sa daní členovia nedostavili na VČS bez ospravedlnenia,
ale následne by prejavili ochotu byť členom zaplatením členského príspevku v príslušnej
lehote, čím by znovu získavali status aktívneho člena. Tým by mohli spätne vzniknúť
pochybnosti o uznášaniaschopnosti VČS DHZ. Aj keď takéto retrospektívne pôsobenie
právnych úkonov by nemalo platiť, aby nedochádzalo k sporom a následným dlhým procesom
dokazovaní a výkladov, bolo by vhodné, keby Rokovací poriadok DPO SR obsahoval
aj ustanovenie v znení: Ak sa člen nedostaví na Výročnú členskú schôdzu DHZ
bez ospravedlnenia, a následne splní podmienky na získanie statusu aktívneho člena až
po uskutočnení výročnej členskej schôdze, pre potreby už vykonanej výročnej členskej schôdze
v príslušnom kalendárnom roku sa za aktívneho nepovažuje.
Mgr. Michal Sousedek
DHZ Kamenica nad Cirochou

Komentáre

comments

Pozrite aj

Vďaka podpore z EÚ dostalo Výcvikové centrum HaZZ nové Iveco Daily

V piatok, 5. apríla 2019 sa uskutočnilo slávnostné odovzdávanie hasičského vozidla Iveco Daily Výcvikovému centru …

Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE
X