Železný hasič Novohradu – 17.9.2016 – Fiľakovo

PROPOZÍCIE SÚŤAŽE
Organizátor: Dobrovoľný hasičský zbor mesta Fiľakovo
Spoluorganizátori: Hradné múzeum vo Fiľakove, DHZ Rapovce, DHZ Čakanovce

Termín a miesto konania súťaže:
17.9.2016 (sobota), Hrad Fiľakovo

Štartovné: 3€/ osoba. Štartovné sa hradí na mieste podujatia.
(štartovné zahŕňa obed a minerálnu vodu)
Ubytovanie: Organizátor nezabezpečuje ubytovanie.
Prihlášky: Prihlasovací formulár je potrebné zaslať do 10.09.2016 elektronickou poštou na adresu: hasicifilakovo@gmail.com
Viac informácií o súťaží a ubytovaní na tel. čísle +421 908 633 935
Ocenenia: každý súťažiaci, ktorý absolvuje všetky disciplíny dostane účastnícky diplom,
súťažiaci na 1. až 3. mieste v jednotlivých kategóriách dostanú medailu a súťažiaci na prvých miestach aj trofej.
Časový program: 17.9.2016
8:00 – 8:45 – registrácia
8:45 – 9:15 – prehliadka trate
9:15 – 9:30 – Slávnostné otvorenie
9:30 – súťaž
14:00 – vyhlásenie výsledkov (podľa počtu súťažiacich)
Kategórie:
Ženy – bez rozdielu veku
Muži – od 18 do 30
od 30 +
Na zaradenie súťažiaceho do vekovej kategórie bude rozhodujúci vek, ktorý súťažiaci
dosiahne v roku konania súťaže.
Podmienky účasti a pravidlá súťaže:
– Železný hasič Novohradu je súťaž, ktorá simuluje
zásahovú činnosť hasičov. Súťaže sa môžu zúčastniť
členovia dobrovoľných a profesionálnych hasičských zborov zo
Slovenskej republiky, ale aj zahraničia. Je to súťaž jednotlivcov, ktorá
je rozdelená do jednotlivých vekových kategórií mužov a jednej
kategórie žien bez rozdielu veku.
– vzhľadom k pohybovej náročnosti pretekov, ktoré predpokladajú
vysokú pohybovú výkonnosť pretekárov, odporúčame účasť len telesne
zdatných hasičov.
– v prípade veľkého záujmu o účasť si organizátor vyhradzuje právo
výberu účastníkov (maximálny limit 30 účastníkov. Pri výbere sa zohľadňuje dátum prihlásenia)
– za zdravotný stav súťažiacich zodpovedá prihlasujúca organizácia.
Každý účastník štartuje na vlastné nebezpečenstvo a zodpovedá si za
úrazy vzniknuté počas súťaže!!!
– prípadné odrieknutie účasti prihláseného pretekára prosím nahláste na mailovú adresu: hasicifilakovo@gmail.com

Disciplíny:
1. Disciplína – prekážková dráha
– Pretekár po štarte prebehne 5 m a pripojí hadicovými spojkami na
čerpadlo dve hadice B ø 75 mm. Po uchopení prúdnic, ich
rozvinie na vzdialenosť 40 m, kde prúdnice položí (ťahanie hadíc môže
byť spolu, ale aj samostatne po jednej a prúdnice musia byť položené
na zemi, za vyznačenou čiarou, celou ich časťou)

– Zmotáva 2 hadice B ø 75 mm a odkladá ich do boxu vzdialeného 5 m (hadice
musí zmotávať jednotlivo a aj jednotlivo ich odkladá do boxu, polospojky, ani časti hadíc nesmú prečnievať cez vonkajšiu časť boxu).

– uchopí kanister o hmotnosti 20kg s ktorým prekonáva tunel.
– presúva sa k stanovišťu s figurínou, kde uchopí
figurínu o celkovej hmotnosti 80 kg a prenáša ju ľubovoľným
spôsobom na vzdialenosť 30 m, figurínu položí na pôvodnú pozíciu do
vyznačeného priestoru.

– prichádza k pneumatike z traktora a prevracia ju 4x smerom k cieľu a potom 4x smerom naspäť aby sa pneumatika dostala na pôvodné miesto.

– postaví pripravený rebrík k stene hradu a cez rebrík vlezie cez okno veže vo výške cca 4m do veže. Potom vybehne cez schody naspäť na dráhu.

– pribehne k hammerboxu a uchopí 6 kg vážiace
hasičské kladivo a vykoná 100 úderov v tzv. hammerboxe (50 úderov
do jeho spodnej časti a 50 úderov do hornej časti hammerboxu,
vzdialenosť medzi hornou a spodnou časťou je 900 mm),
– na pokyn rozhodcu, ktorý počíta údery položí kladivo a opúšťa priestor
hammerboxu. Prechádza cez cieľovú čiaru.
2. Disciplína – Výstup na hrad
– pretekár po štarte vo vzdialenosti 15 m uchopí dve zmotané hadice B a vynáša ich do vzdialenosti cca 60m. Po uložení do vyhradeného priestoru pokračuje na ochodzu hradu vo vzdialenosti cca 180m od štartu, kde za pomoci lana vyťahuje dve zmotané hadice B, ktoré musí premiestniť cez zábradlie na podlahu ochodze.

– Pretekár sa vracia naspäť. Cestou uchopí už vynesené hadice B a vracia sa do cieľa.

pretekári štartujú jednotlivo.
– 5 min. pred začatím 1. disciplíny musí pretekár byť na štarte, kde sa
vykoná kontrola výstroja,
– na každú disciplínu má súťažiaci 10 minútový časový limit.
– výsledný čas tvorí súčet časov zo všetkých disciplín
a prípadných penalizácií. Meranie času bude realizované pomocou stopiek.

Penalizácia:
– súťažiaci rešpektujú nariadenia rozhodcov, ktorí dozerajú na
dodržiavanie pravidiel súťaže. Správnosť prekonávania prekážok
a umiestnenia technických prostriedkov na vyznačené miesta
signalizujú bielou a nesprávnosť červenou zástavkou.
Ak dôjde k porušeniu pravidiel nastáva penalizácia:
– 5 sekúnd – zlé uloženie technických prostriedkov mimo vyznačený
priestor,
– 1 minúta – nedotiahnutie hadíc a iných prenášaných bremien,
neprekonanie prekážky
– diskvalifikácia – ak súťažiaci nenastúpi včas na plnenie ďalšej
disciplíny, súťažiaci vzdá preteky z dôvodu zranenia, alebo inej
nepredvídateľnej udalosti, súťažiaci neukončí disciplínu v časovom limite.

Ak sa stane, že pretekár, ktorý je penalizovaný dosiahne v celkovom
súčte rovnaký čas, ako pretekár bez penalizácie, v celkovom
umiestnení je nepenalizovaný súťažiaci pred penalizovaným.

Výstroj súťažiaceho:
– tričko s krátkym, respektíve dlhým rukávom, športová, treková alebo zásahová obuv a krátke respektíve dlhé športové, hasičské alebo zásahové nohavice. (terén je nerovnomerný, hrozí nebezpečenstvo pádu a úrazu)
– ochranný kabát pre hasičov (viacvrstvový)
(ak prihlásený súťažiaci nedisponuje vlastným ochranným kabátom organizátor vie dodať na požiadanie kabát)
– hasičská zásahová prilba pre hasičov zasahujúcich pri požiaroch v uzavretých priestoroch (napr. prilby druhu Galett F1, Kalisz Vulkan. Organizátor vie zapožičať prilby pri predbežnom nahlásení)
– rukavice (pracovné alebo zásahové)
– dýchací prístroj (dodá organizátor a slúži ako záťaž)

Vstup do hradného areálu: Nakoľko sa jedná o areál so spoplatnením vstupom tak súťažiaci a dvaja sprevádzajúci majú vstup do areálu hradu zadarmo. Ďalší návštevníci súťaže musia zaplatiť vstupné 1,50 €.

Stravovanie : Súťažiaci po zaplatení registračného poplatku dostane stravný lístok. Návštevníci súťaže si budú môcť v obmedzenom množstve na mieste kúpiť obed
(2 €/porcia)

 

 

ŽELEZNÝ HASIČ NOVOHRADU – prihláška

Komentáre

comments

Pozrite aj

Stanovisko Prezídia HaZZ k vyjadreniam prezidenta DPO SR

V súvislosti s vyjadrením prezidenta Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR (DPO SR) Bc. Jozefa Smolinského k …

X