Prehľad požiarovosti v Slovenskej republike za I. polrok 2016

Počas prvého polroka 2016 vzniklo na území Slovenskej republiky 4 507 požiarov s priamou materiálnou škodou 13,5 mil. €. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka bola situácia v požiarovosti oveľa priaznivejšia, pričom došlo k poklesu vo všetkých základných ukazovateľoch – počet požiarov klesol o 1 160 prípadov, škody boli nižšie o 7 356 610 €, klesol aj počet usmrtených (o 4 osoby) a zranených (o 36 osôb).
Z hľadiska územnosprávneho členenia bolo najviac požiarov zaznamenaných v Košickom (796) a v Prešovskom kraji (736), najmenej v Nitrianskom kraji (385). Najvyššiu materiálnu škodu spôsobili požiare v Banskobystrickom (2 944 420 €) a v Žilinskom kraji (2 236 540 €), najnižšiu v Prešovskom kraji (1 087 545 €).
Tak ako vlani, aj tento rok vzniklo za prvých šesť mesiacov najviac požiarov v marci (1 099) a v apríli (953), čo je však v oboch prípadoch pokles o viac ako 500 požiarov v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Najčastejšie horelo v sobotu (747 požiarov) a najmenej v utorok (597 požiarov).
Z hľadiska času vzniku sa najviac požiarov vyskytlo v časovom intervale od 15. do 16. hodiny (312 prípadov).
Najčastejším priestorom výskytu požiarov v sledovanom období bolo prírodné prostredie. Vzniklo tu 3 028 požiarov, čo oproti vlaňajšku predstavuje pokles o viac ako štvrtinu. Najpočetnejšiu skupinu tvoria požiare trávnatých porastov a úhorov (775 požiarov).
Podľa odvetví ekonomických činností, najviac požiarov a zároveň najvyššie škody sú evidované v rámci bytového hospodárstva (1 006 požiarov so škodou 2 943 540 €). Pri týchto požiaroch bolo navyše najviac osôb usmrtených (19) a zranených (68). V porovnaní s prvým polrokom 2015 sa počet požiarov v bytovom hospodárstve mierne znížil (o 33 prípadov), takisto klesla aj priama škoda (o 379 535 €). Počet zranených osôb sa znížil o 20, naopak usmrtených osôb bolo o 2 viac ako vlani. Najviac usmrtených a zranených bolo pri požiaroch v rodinných a bytových domoch. V rodinných domoch zahynulo 11 ľudí, v bytových domoch štyria. Zranených bolo zhodne po 29 osôb v rodinných aj bytových domoch. Z celkového počtu požiarov v rodinných domoch (612) takmer polovica (297) vznikla v dôsledku vyhorenia sadzí. V bytových domoch bola najčastejšou príčinou nedbalosť a neopatrnosť dospelých pri obsluhe tepelného spotrebiča pri varení (79 prípadov z celkového počtu 250 požiarov, t. j. viac ako 30%). Najviac požiarov v rodinných domoch vzniklo v Košickom (121) a v Prešovskom kraji (113), v bytovom fonde najčastejšie horelo v Košickom (44) a v Bratislavskom kraji (39).
Nakladanie s odpadom bolo odvetvím s druhým najvyšším počtom požiarov (775 požiarov so škodou 391 830 €). Oproti minulému roku došlo k poklesu počtu požiarov o 170 prípadov a k poklesu škody o 6 734 275 €.
V odvetví poľnohospodárstva vzniklo 372 požiarov so škodou vyčíslenou na 250 675 €, jedna osoba bola zranená. V porovnaní s tým istým obdobím minulého roka je to pokles o 291 požiarov a 352 105 € priamej škody.
V cestnej doprave došlo k 537 požiarom, následkom ktorých vznikla škoda 2 451 090 € a 16 osôb bolo zranených. Najčastejšie horeli osobné automobily (421 prípadov), z toho najviac na území Bratislavského (63) a Trenčianskeho kraja (61). Najčastejšou príčinou požiarov osobných automobilov bolo úmyselné zapálenie neznámou osobou (110 prípadov) a elektrický skrat (96 prípadov).
Celkovú bilanciu požiarovosti z hľadiska príčin vzniku ovplyvnili najmä požiare, ktoré vznikli následkom nedbalosti a neopatrnosti dospelých osôb – 2 277 požiarov, čo je o 30 % menej ako vlani. Z toho najviac požiarov vzniklo v dôsledku vypaľovania trávy a suchých porastov (741).
V dôsledku spaľovania odpadu a odpadkov vzniklo 305 požiarov a následkom nesprávnej manipulácie s otvoreným ohňom 285 požiarov. Prevádzkovo-technické poruchy zapríčinili vznik 640 požiarov, čo je o 36 viac ako v rovnakom období minulého roka. Úmyselné zapálenie bolo príčinou vzniku 573 požiarov (o 116 menej ako minulý rok).

Foto: HaZZ

The following two tabs change content below.

Komentáre

comments

Pozrite aj

Daždivé počasie súťažiacich vo Francovej Lhote neodradilo

Na 9. kole SMHL vo Francovej Lhote sa rozdávali posledné body pred ligovou prestávkou. Zasúťažiť …

X