Ministerstvo vnútra predložilo návrh novely zákona o ochrane pred požiarmi

Návrh novely zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi, ktorý rezort vnútra predložil do medzirezortného pripomienkového konania,  reaguje na výsledky výkonu štátneho požiarneho dozoru a na poznatky a zmeny v oblasti zabezpečovania činností na úseku ochrany pred požiarmi.
Podrobnejšie sa preto upravujú práva a povinnosti právnických osôb a fyzických osôb-podnikateľov v súvislosti s inštaláciou a prevádzkovaním tzv. požiarnotechnických zariadení, ako aj niektoré ustanovenia, ktorých zmeny vyplynuli z praktickej  aplikácie zákona.
Navrhovaná novela zákona taktiež nanovo ustanovuje okruh osôb s odbornou spôsobilosťou vrátane podmienok a postupu pri overovaní vedomostí a vydávaní osvedčení o odbornej spôsobilosti na úseku ochrany pred požiarmi.
Navrhuje sa zrušiť neefektívne využitý inštitút preventivára požiarnej ochrany obce, pričom úlohy obce na úseku ochrany pred požiarmi budú vykonávať osoby s odbornou spôsobilosťou najmenej na úrovni technika požiarnej ochrany. V tejto súvislosti sa navrhuje upraviť rozsah a pôsobnosť orgánov štátnej správy na úseku ochrany pred požiari pri vykonávaní štátneho požiarneho dozoru.
Určujú sa tiež  podmienky, za ktorých je možné vymedzenému okruhu osôb s odbornou spôsobilosťou vydať osvedčenie o odbornej spôsobilosti s neobmedzenou platnosťou.
Zavádzajú sa podmienky na uznávanie odbornej kvalifikácie na vykonávanie činností technika požiarnej ochrany a špecialistu požiarnej ochrany a taktiež podmienky pôsobenia hosťujúceho technika požiarnej ochrany a špecialistu požiarnej ochrany na území Slovenskej republiky.
Rozširuje sa okruh osôb, ktoré môžu plniť, opravovať a kontrolovať hasiace prístroje a ustanovujú sa podmienky na získanie oprávnenia na vykonávanie odbornej prípravy a vydávanie osobitných oprávnení výrobcu požiarnotechnického zariadenia alebo zhotoviteľa požiarnotechnického zariadenia, ktorý zanikol alebo prestal pôsobiť v tejto oblasti.
V súvislosti s prevádzkou požiarnotechnických zariadení sa zavádza registračná povinnosť pre zhotoviteľa požiarnotechnického zariadenia, a to ešte pred jeho prvým zabudovaním do stavby.
Predkladaný návrh zákona nanovo ustanovuje povinnosti a úlohy orgánov štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi a zriaďovateľov hasičských jednotiek v súvislosti so spracúvaním celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov na území Slovenskej republiky. Uvedenou zmenou sa reaguje tiež na zákon č. 37/2014 Z. z. o Dobrovoľnej požiarnej ochrane Slovenskej republiky.
Návrhom sa novelizuje aj zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore, zákon č. 37/2014 Z. z. o Dobrovoľnej požiarnej ochrane Slovenskej republiky a tiež zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch: zavádzajú sa správne poplatky za vykonanie skúšky na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti špecialistu požiarnej ochrany a technika požiarnej ochrany, za vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti, ako aj za konanie o udelenie oprávnenia na vykonávanie odbornej prípravy.
Účinnosť predkladaného návrhu zákona sa navrhuje od 1. júla 2015.

Komentáre

comments

Pozrite aj

SUPERPOHÁR 2023 | LIVE

Komentáre comments

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

X